مدیریت

 

اعضای هیئت مدیره

شرکت توان پژوه بهراد

 

 

احمدرضا صافی اصفهانی

رئیس هیئت مدیره

Ahmad.Safi @ TPBehrad.co.ir

 

علیرضا ایزدی نیا

مدیر عامل

مدیر فروش

Alireza.Izadinia@ TPBehrad.co.ir

 

حمیدرضا کارشناس

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیر آموزش و تحقیق و توسعه

Hamid.Karshenas@ TPBehrad.co.ir

پژوهشکده ها

سرپرست های پژوهشکده ها

شرکت توان پژوه بهراد

 

علی عبدالهی

سرپرست پژوهشکده

 مبدل های الکترونیک قدرت

 

بهزاد جعفربلند

سرپرست پژوهشکده

 محرکه های الکتریکی

 

محمد حسین ذوفقاری

سرپرست پژوهشکده

 کیفیت توان

مدیریت پردازش اطلاعات

Zoofaghari@ TPBehrad.co.ir